GemsBot
Trading Signals
!
1060
, 4 2014
17:32

Επεξηγσεις και το οδοιπορικ μου στις Αγορς, με πολλ λγια !

να απ τα στοιχεα που εναι αναγκαα για μα επιτυχ πορεα στις Χρηματαγορς εναι η Τεχνικ Ανλυση, που καταγρφει τις πρξεις που γνονται στο ταμπλ και βασιζμενη σε αυτς, με ποικλους τρπους επεξεργασας, προσπαθε να εκτιμσει τις μελλοντικς κινσεις των ττλων.

πως και οι γλσσες της υφηλου εναι πολλς και χρησιμοποιομενες σε διφορα εππεδα επιτυγχνουν το ζητομενο, που εναι η επικοινωνα, τσι και οι Τεχνικς Αναλσεις επιτυγχνουν το σκοπ τους, ανλογα με το γνωστικ εππεδο του κθε επενδυτ. 

Οι Τεχνικς Αναλσεις εναι πειρες σε αριθμ με μερικς εκατοντδες να εναι οι πλον γνωστς και πως κθε εργαλεο εν χρησιμοποιηθον σωστ εναι και χρσιμες και απαρατητες. ταν νας νος επενδυτς αρχζει να τις χρησιμοποιε, πως και εγ πριν 25 χρνια, βρσκεται μπροστ σε μα χαοτικ κατσταση με τις αντιφσεις μεταξ τους να τον οδηγον σε μα αναη αναζτηση του τλειου εργαλεου.

Συχν οι επενδυτς προσπαθον να συνδυσουν μα σειρ απ Τεχνικς Αναλσεις πιστεοντας τι τσι χουν καλτερα αποτελσματα, Αυτ το κνει ακμα δυσκολτερο στην εφαρμογ τους μια και υπεισρχονται πολλο παργοντες, που σταθμζονται υποκειμενικ και χωρς μα μετρσιμη αξιολγηση. Το αποτλεσμα εναι ακμα και ο διος επενδυτς με τα δια δεδομνα να παρνει διαφορετικς αποφσεις σε διαφορετικς περιδους.

Για το λγο αυτ οι πλατφρμες Τεχνικς Ανλυσης παρχουν πλον την δυναττητα ο κθε επενδυτς να μπορε να δημιουργσει συνδυασμος διαφρων δεικτν που να ικανοποιον τις απαιτσεις του. Αλλ σχεδν λες περιορζουν το ερος της δημιουργικτητας σε τοιμα προ επιλεγμνα πακτα κλασσικν δεικτν. Αυτ και κανα μχρι το 2003 χρησιμοποιντας το Metastock και σως οι παλαιτεροι να θυμονται τα διαγρμματα που φτιαχνα για τη sophocleous.com, του πρτου Χρηματιστηριακο site στην Ελλδα.

ταν αποφσισα να στρψω την προσοχ μου στις Αγορς τον ΗΠΑ το 2003 εδα τι οι πλατφρμες εχαν αρχσει να ενσωματνουν την δυναττητα να  χρησιμοποιε ο επενδυτς γλσσες προγραμματισμο για να δημιουργε διαγρμματα με απεριριστες ικαντητες. Για αυτ και αποφσισα και χρησιμοποι κτοτε το eSignal, που εναι η καλτερη εταιρεα στον κλδο της, γρφοντας εξειδικευμνο κδικα για κθε μα απ τις εφαρμογς μου.

Τα διαγρμματα με τα βελκια εναι η αρχαιτερη εφαρμογ μου και εναι αυτ που χρησιμοποι για Μετοχς στο ΧΑ και στις ΗΠΑ και χι μνο. λες οι εφαρμογς μου χουν να κοιν παρανομαστ. Η επιλογ των παραμτρων των κθε κλασσικν προσωπικ κατασκευασμνων δεικτν που χρησιμοποιονται καθς και μα συνεχς μεταβαλλμενη παραμετροποηση και αξιολγησ τους να γνεται εσωτερικ στον κδικα στε αυτ που αποτυπνεται στα διαγρμματα να εναι μνο η ουσα με σο το δυνατν μεγαλτερη απλτητα.

Εμαι ββαιος τι λοι μας χουμε δει πολ μορφα διαγρμματα με πολλς καμπλες, ευθεες, σχηματισμος, κλπ και χουμε αναρωτηθε τι θλει να πει ο ποιητς. ταν δε οι ποιητς αναλουν τι δουλει τους διαβζουμε τσα εν και θα που ξεπερνον τους πολιτικος. Η δε ερμηνεα των διαγραμμτων εναι τσο υποκειμενικ και χρονοβρα που σπνια πεθει. Εν δε δοκιμσουν να εισγουν τους συλλογισμος τους σε κποιο κδικα που θα εκτελεται ψυχρ και αυτομτως, ττε βλποντας την αναποτελεσματικτητα τους επιστρφουν στα διαγρμματα τους με τις διφορομενες απψεις.

Ερχμενος μως στην ουσα των διαγραμμτων μου με τα βελκια, αυτ εμφανζουν να δεκτη μου, τον SSI, (Signals and Strength Indicator, Δεκτης Σημτων και Δναμης) που δνει σματα σταδιακν τοποθετσεων σε θσεις long short και να σμα εξδου της συνολικς θσης.  Αυτ αποτυπνεται με τα χρωματιστ βελκια.

Η κτρινη καμπλη που φανερνει τη Δναμη της πορεας της μετοχς και κυμανεται μεταξ 0 και 100 χρησιμοποιεται για να χαρακτηρσει τα βελκια σε χαμηλο, μεσαου υψηλο ρσκου τοποθτησης. Τα βελκια με βαθ πρσινο κκκινο χρωματισμ δεχνουν χαμηλ ρσκο, το μεσαα απχρωσης δεχνουν μεσαο ρσκο και η ελαφρ απχρωση δεχνει υψηλο ρσκου τοποθτηση. Η αλλαγ χρματος στα βελκια σημανει και κλεσιμο της θσης μας που πιθανς να χει κτισθε σταδιακ. Η αλλαγ χρματος δεν σημανει ταυτχρονα και νοιγμα μας αντθετης θσης, γιατ απλοστατα τη δεδομνη χρονικ στιγμ μπορε να υπρχουν λλες μετοχς με ευκαιρες τοποθτησης χαμηλτερου ρσκου. Εδ υπεισρχεται η χρση των Screeners, εργαλεων που σπνια χρησιμοποιονται απ λλους στην Ελλδα.

Ο παραδοσιακς Τεχνικς Αναλυτς επιλγει μα λγες μετοχς και εφαρμζει την μεθοδολογα του σε αυτς για να καταλξει σε κποια συμπερσματα. Δεδομνου του αδιαμφισβτητου γεγοντος τι κθε ττοια ανλυση απαιτε απ αρκετ λεπτ ακμα και ρες για να δημιουργηθε, το φσμα των μετοχν που αναλει εναι περιορισμνο σε αυτ που δη χει προ επιλξει να αναλσει. τσι δεν εναι σε θση να γνωρζει εν σε κποιες απ τις μετοχς που δεν εχε το χρνο να αναλσει, η μεθοδολογα του θα εχε αποτελεσματικτερη εφαρμογ.

Αλλ και εγ, που απ το 2003 χω αναλσει χιλιδες ρες στε λες μου τι σκψεις να τις αποτυπσω στον κδικα για τα βελκια, στε να αναλω μα μετοχ αυτματα, χωρς την υποκειμενικτητα της στιγμς, τα ανθρπινα λθη συμπθειες, μουν αναγκασμνος στο παρελθν, για να επιλγω την μετοχ που η μεθοδολογα μου θα εχε μεγαλτερη πιθαντητα επιτυχας, να βλπω τα διαγρμματα δεκδων μετοχν και με σημεισεις να καταλγω στη βλτιστη επιλογ. τσι χρειαζμουν μερικς ρες κθε ημρα μετ το κλεσιμο της συνεδρασης για να κνω την επιλογ μου για την επμενη ημρα. ταν δε αδνατον να γνει το διο ενδοσυνεδριακ γιατ σπου να δω την τελευταα οι λλες χοντας αλλξει τιμς διναν διαφορετικ μηνματα. Εδ εναι που η χρση των Screeners λλαξε τα πντα.

Οι Screeners εναι απλ πνακες μετοχν λλων προντων που ιεραρχον το περιεχμεν τους κατ μα περισστερες στλες. Η παρξη τους και η χρση τους στις Αγορς των ΗΠΑ εναι αρκετ γνωστ και διαδεδομνη. Αλλ στις περισστερες πλατφρμες τα πεδα που μπορε να χρησιμοποιηθον εναι προεπιλεγμνα απ τον κατασκευαστ τους και χουν περιορισμνες δυναττητες. Κλασικο Screeners που βλπουμε και στην Ελλδα εναι οι πνακες που κατατσσουν τις μετοχς με τη μεγαλτερη νοδο πτση.

Το 2010 το eSignal δημιοργησε για πρτη φορ Screeners που δνουν την δυναττητα στους επενδυτς να γρψουν κδικα και να δημιουργον Screeners κομμνους και ραμμνους στα μτρα τους. Απ ττε ο διος κδικας που χρησιμοποι για τα διαγρμματα μου με τα βελκια, με ελχιστες τροποποισεις που αφορον την παρουσαση του αλλ με απλυτα διες μεθοδολογες εμφανζεται στους πνακες που δημοσιοποι. 

χω εισγει το φσμα των μετοχν που επιθυμ, περπου 50 Ελληνικς μετοχς με αξιλογο γκο συναλλαγν μερικς χιλιδες μετοχς για τις ΗΠΑ καθς και τσσαρες στλες με τα ουσιαστικ στοιχεα του SSI. Στη συνχεια χω ρυθμσει τα Screeners να κατατσσουν τις μετοχς με σταθερ κριτρια και με κθε πρξη τους να παρουσιζει τις καλτερες μετοχς για νοιγμα θσεων long στην κορυφ του και αντστροφα για short στο κτω μρος του.

πως στα διαγρμματα χρησιμοποιομε διφορα χρονικ διαστματα, το διο και με τα Screeners οι επιλογς εναι απεριριστες. Τα διαστματα που χρησιμοποι και δημοσιοποι εδ εναι το ημερσιο και των 30 λεπτν για τοποθετσεις περιδου trading αντστοιχα.

χοντας κνει τα παραπνω το μνο που απομνει και γνεται καθημεριν εναι να ανογω μα σελδα του eSignal και να εκτελ τα μηνματα που μου δνει. τσι ο συνολικς χρνος ημερσιας μου απασχλησης με την Τεχνικ Ανλυση εναι τα 5 δευτερλεπτα που χρειζεται για να ανοξει η σελδα. Το υπλοιπο διστημα το μνο που χρειζεται να κνω, ξεκοραστα, χωρς τα λθη και τις υποκειμενικτητες εναι να εκτελ τις πρξεις μου.

Μπορε να σας κορασα αλλ ελπζω τα παραπνω να φανον χρσιμα σε σους με παρακολουθον σε αυτ το blog.  

:
FTSE
 
  
       e-mail


04/06 22:15  equity
Καλησπέρα Γιώργο συγχαρητήρια για τη δουλειά σου !
Αν κρίνω απο το σύστημά σου, η δύναμη εχει ελλατωθεί,και μαλλον το σορτ εαν φυσικά βγει,θα ειναι το δυνατό και low risk signal.
04/06 22:29  gem2004
Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Όποτε βγει το κόκκινο βελάκι θα είναι έντονο σήμα που σημαίνει κλείσιμο long θέσεων και σταδιακή είσοδος short.

GemsBot, !!! , , , . ... !!! gem2004 gemsbot